Sipilän hallituksen käynnistämä perustulokokeilu suoritettiin vuosina 2017 ja 2018. Satunnaisesti valitut henkilöt saivat tukea ilman muita sitoumuksia. Kelan mukaan kohderyhmän työllisyys ei lisääntynyt eikä vähentynyt, mutta osallistujien stressioireet sekä muut ongelmat lieventyivät.

Kela suoritti vuosina 2017 ja 2018 perustulokokeilun, jossa myönnettiin 2 000 satunnaisesti valituille 25-58 -vuotiaille työttömille 560 euroa perustuloa kuukaudessa.  Summaan ei vaikuttanut saajan muut tulot eikä se, hakivatko he aktiivisesti töitä. Kokeilun tuloksista tehtiin keväällä 2019 laajempi tutkimusraportti, mutta lopulliset tulokset julkaistaan keväällä 2020.

Kelan tämänhetkisten tietojen mukaan perustuloa saaneet kertovat hyvinvointinsa parantuneen. Perustuloa saaneet kertoivat stressioireiden vähentyneen ja keskittymis- ja terveysongelmien laantuneen. He kokivat hyvinvointinsa paremmaksi kuin vertailuryhmään kuuluneet vastaajat, jotka eivät saaneet perustuloa.

Tänä vuonna julkaistu raportti kerättiin puhelinkyselyistä, mutta ensi kevään lopullinen raportti koostuu pidempien haastatteluiden tuloksista. (KUVA: Csaba Nagy/Pixabay)

Rekisteriaineiston mukaan perustulon saajien työllistyminen avoimilla työmarkkinoilla ei muuttunut.

“Meidän oli vaikea asettaa mitään odotuksia tutkimustulosten suhteen, koska Suomessa ei vastaavaa tutkimusta olla aikaisemmin tehty”, kertoo johtava tutkija Minna Ylikännö.

“Aikaisemmat raportit ovat pelkästään vuodelta 2017, ja ne olivat pelkkiä puhelinkyselyjä. Ensi keväänä tulevassa raportissa on tiedot sekä vuodelta 2017 että 2018. Raportista ilmenevät tiedot kerättiin pitkillä haastatteluilla”, Ylikännö lisää.

Perustulokokeilu päättyi vuoden 2018 lopussa, jonka jälkeen osallistujien piti uudelleen hakea heille kuuluvia Kelan etuuksia. Työttömäksi jääneiden osallistujien piti ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja hakea Kelasta työttömyysetuutta.

Perustulokokeilun aloitti Juha Sipilän hallitus. Kela vastasi kokeilun toteuttamisesta. Tutkimusryhmä koostui Kelan omista tutkijoista ja ulkoisten tutkimuslaitosten väestä. Kokeilua säädettiin lailla, ja Kela vastasi kokeilun toimeenpanosta. 

Perustulokokeilulla hallitus halusi selvittää, miten sosiaaliturvaa pitäisi muuttaa, jotta se vastaisi työelämän muutoksia. Tavoitteena oli myös muuttaa sosiaaliturvaa työhön kannustavaksi ja vähentää byrokratiaa sekä yksinkertaistaa etuusjärjestelmää.