Huumeisiin liittyvät kuolemantapaukset ovat Suomessa yleistyneet huumeiden käytön lisääntymisen myötä. Usein kuolemissa on kyse sekakäytöstä. Kuva: Pixabay.

Suomessa huumeidenkäyttö on lisääntynyt merkittävästi viimeisen 25 vuoden aikana. Erityisesti miesten huumeiden käyttö on kasvanut. (Yle 2017.)

Lähde: Yle 2017 (kuvakaappaus)

Huumeiden lisääntynyt käyttö kytkeytyy suoraan myös huumeisiin liittyvien kuolemantapausten nousuun. Huumekuolemia kirjattiin Suomessa vuosina 2006−2009 keskimäärin noin 155 tapausta vuodessa. Sen sijaan vuosina 2010−2016 kuolemantapauksia oli keskimäärin noin 185. Huumeiden aiheuttamiksi kuolemiksi määritellään tässä ainoastaan ne tapaukset, joissa kuolema johtuu suoraan laittoman huumeen käyttämisestä, esimerkiksi myrkytyksen tai yliannostuksen kautta. (Emcdda 2018.)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
138 143 169 175 156 197 213 201 176 166 194

Huumekuolemat Suomessa vuosina 2006−2016. Lähde: Emcdda 2018

Suurin osa huumeisiin kuolleista oli miehiä. Heroiinin korvaushoidossa käytettävä buprenorfiini (mm. Subutex) oli mukana valtaosassa kuolemantapauksia, yleensä käytettynä yhdessä alkoholin tai bentsodiatsepiinien (esimerkiksi unilääkkeet) kanssa. Noin kahdessatoista prosentissa tapauksista kuoleman aiheutti jokin uusi psykoaktiivinen huume, kuten alfa-PVP (pyrrolidiinivalerofenoni), MDPV (metyleenidioksipyrovaleroni) tai synteettiset opioidijohdannaiset. Suomessa huumekuolemia tapahtui Euroopan keskiarvoon nähden noin puolitoistakertainen määrä. Euroopan keskiarvo oli 21,8 kuolemantapausta miljoonaa ihmistä kohden, kun taas Suomessa 53,1. (Emcdda 2018.)

Teksti: Mikko Sillfors

LÄHTEET

Emcdda 2018: Finland Country Drug Report 2018 [http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/finland_en]

Yle 2017: Mot − Kymmenen kysymystä huumeista [https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/09/08/kymmenen-kysymysta-huumeista]