Huumerikollisuus on Suomessa kasvussa. neljättä vuotta peräkkäin. ( KUVA: Dreamstime)

Poliisihallitus kertoo tiedotteessaan, että vuonna 2017 poliisi kirjasi yhteensä 790 691 rikosta, mikä on muutama prosentti vähemmän kuin vuonna 2016. Omaisuusrikosten ja liikennerikosten määrät laskivat, huumausainerikosten määrä sen sijaan nousi neljättä vuotta peräkkäin. Huumausaineiden osalta poliisia huolettaa erityisesti nuorten entistä sallivammaksi muuttuneet asenteet huumausaineiden käyttöä kohtaan.

Huumausainerikosten kokonaismäärä jatkaa kasvuaan neljättä vuotta peräkkäin. Huumausainerikoksia kirjattiin 23 965 rikosta eli yli kahdeksan prosenttia edellisvuotta enemmän. Tietoon tulleiden törkeiden huumausainerikosten määrä nousi lähes kymmenen prosenttia.

Kirjattujen huumausainerikosten määrän kasvu ei kerro suoraan huumausainerikollisuuden kasvusta, sillä huumausainerikokset ovat rikoksia, joissa ei ole asianomistajaa. Huumausainerikokset tulevat usein esiin poliisin omien rikosten paljastamiseen tähtäävien toimenpiteiden tuloksena.

Toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina haasteellisemmaksi muun muassa siksi, että huumausaineita välitetään entistä enemmän internetin anonyymipalveluissa.

Ulkomaan kansalaisten osuus törkeistä huumausainerikoksista oli hieman vajaa 22 prosenttia. Törkeissä huumausainerikoksissa ulkomaisten tekijöiden prosentuaalinen osuus on verrattain suuri esimerkiksi lievempiin huumausainerikoksiin verrattuna, toisaalta niiden kansainvälinen luonne erityisesti maahantuonnin osalta näkyy myös tätä taustaa vasten.    ( Lähde: Poliisihallitus)

Iso syy yliannostuskuolemiin on se, että laittomassa katukaupassa on liikkeellä ”lantattujen” huumeiden lisäksi myös laimentamatonta, puhdasta tavara. ( KUVA: Bigstock)

Yli 200 ihmistä kuolee vuosittain ”övereihin”

Huumausaineista johtuvien kuolemien määrä kasvoi Suomessa kaikkiaan noin 30 tapauksella. Viime vuonna huumeidenkäytön vuoksi menehtyi kaikkiaan lähes 200 suomalaista.

Huumausainekuolemiksi lasketaan tapaukset, joissa peruskuolemansyynä on huumeiden aiheuttama myrkytys tai huumeiden käytöstä johtuva elimellinen aivo-oireyhtymä tai käyttäytymisen häiriö. On huomattavaa, että esimerkiksi junan alle hypänneen, sekavuustilassa olevan narkomaanin kuolemansyyksi kirjataan yhtä usein liikenneonnettomuus kuin huumeiden aiheuttama sekavuustila.

Myös itsemurhatilastot, joiden taustalla on päihderiippuvuus, ovat monitulkintaisia.   Viime vuonna huumeilla tehtiin Suomessa kahdeksantoista itsemurhaa. Tahallisuudelta epäselvissä huumeiden aiheuttamissa myrkytyksissä tarkoitusperä on jäänyt epävarmaksi. Näitä oli kuitenkin vain muutama tapaus.

Tuoreiden tietojen mukaan huumeisiin kuollaan jo varhaisessa keski-iässä: menehtyneiden miesten keski-ikä oli viime vuonna 37 vuotta ja naisten 44 vuotta. Nyt jo joka neljäs kaikista kuolleista narkomaaneista on nainen, mutta huumeiden vuoksi itsemurhaan kuolleista joka kolmas.

Tahattomat huumeiden aiheuttamat myrkytykset ovat tapauksia, joissa kuolema tapahtuu pian aineen nauttimisen jälkeen. Vuonna 2016 tällaisia tapaturmaisia yliannostuskuolemia oli 129 – määrä on suurempi kuin edellisinä vuosina.

Kuolemaan johtaneissa huumausainemyrkytyksissä yleisintä oli huumeiden ja lääkkeiden sekakäyttö.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tuoreimmista kuolemansyytilastoista. ( Lähde: Tilastokeskus)

Lue lisää: Huumekuolleisuus Suomessa

Nettipalvelut myyntikanavina, törkeiden huumerikosten määrä kasvussa

Huumeidenkäyttö näyttää lisääntyneen Suomessa. Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo, että huumausainerikosten määrä jatkoi viime vuonna kasvuaan edellisvuodesta.

Lainvalvontaviranomaisten tietoon tuli huumerikoksia hieman yli kymmenen prosenttia enemmän kuin 2016. Niitä kirjattiin vuonna 2017 yhteensä 27 795.

Törkeiden huumerikosten määrä kasvoi runsaat kahdeksan prosenttia, mutta niiden osalta vuosittainen vaihtelu on suurta. Kaikista huumerikoksista epäiltyjen yhteismäärä kasvoi viime vuonna kymmenisen prosenttia.

Keskusrikospoliisin mukaan huumerikosten määrässä kirjattu kasvu ei suoraan kerro huumerikollisuuden lisääntymisestä. Ilmi tulleet rikokset kuitenkin viittaavat huumeidenkäytön lisääntymiseen. Tätä päätelmää tukevat esimerkiksi suurten kaupunkien jätevesitutkimukset ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimukset. ( Lähteet: KRP, THL)

Lue lisää: Huumausainerikollisuus Helsingissä

Lue lisää: Huumausainerikollisuus Vantaalla

Lue lisää: Huumausainerikollisuus Kauniaisissa

Metamfetamiinia runsaasti keväästä 2016 lähtien

Suomen huumemarkkinoilla tavataan esimerkiksi marihuanaa, amfetamiinia, metamfetamiinia, ekstaasia ja huumeeksi luokiteltuja lääkevalmisteita. Täällä takavarikoidaan monista muista EU-maista poiketen enimmäkseen niin kutsuttuja perinteisiä huumausaineita.

Synteettisistä huumausaineista suosituimpia on pitkään ollut amfetamiini, jota salakuljetetaan Suomeen kymmenien kilojen kertaerissä. Metamfetamiinia KRP kertoo puolestaan esiintyneen keväästä 2016 lähtien hyvin runsaasti. THL:n tuoreimman kansallisen jätevesitutkimuksen mukaan sen käyttö väheni viime vuonna jonkin verran 2016 ennätysluvuista, mutta aineen käyttö on kuitenkin jäänyt selvästi aiempaa korkeammalle tasolle. Tutkimustuloksia tukevat poliisin ja Tullin takavarikot.

Niin ikään KRP kertoo, että kokaiini on muutaman viime vuoden aikana yleistynyt Suomessa. Subutex-tabletteja puolestaan salakuljetetaan paljon erityisesti Tallinnan-laivoilla Helsinkiin.

Lue lisää: Kiellettyjen päihteiden markkinat

Lue lisää: Mistä apua narkomaaneille

Lue lisää: Miten ”övereitä” hoidetaan?

Tulli mukana huumeiden torjunnassa

Viime vuonna Tullin tietoon tuli yhteensä 9 409 rikosta, joista huumausainerikoksia oli yhteensä 3 229, joista törkeitä huumausainerikoksia oli 271. Vuoteen 2016 verrattuna huumausainerikosten määrä oli samaa luokkaa, mutta törkeiden huumausainerikosten määrä nousi hieman.

Huumausaineita takavarikoitiin viime vuonna yhteensä 3 175 kiloa. Tulli varoitti myös hengenvaarallisesta fentanyylijohdannaisesta ja paljasti huomattavan määrän dopingainerikoksia. Tullin rikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus vuonna 2017 oli noin 81 miljoonaa euroa.

Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus törkeissä huumausainerikoksissa oli 50 prosenttia. Tähän on syynä se, että ulkomailta Suomeen salakuljetettavat laittomat päihteet ovat pääosin ulkomaalaisten henkilöiden miehittämien rikollisliigojen organisoimia. ( Lähde: Tulli )